Vi beskytter dine data!

Privatlivspolitik

Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode os om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til koordinator for Enterprise Europe Network Danmark, Hanne Bregendahl Pihl, på hbp@ndeu.dk.

 

Kontaktoplysninger

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte koordinator for Enterprise Europe Network Danmark, Hanne Bregendahl Pihl, på hbp@ndeu.dk.

 

Klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Behandling af dine personoplysninger ved tilmelding til vores aktiviteter

 

Enterprise Europe Network Danmark er via Food & Bio Cluster Denmark dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du kontakter os her: mw@foodbiocluster.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Registrering af din deltagelse i arrangementet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Forordning om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).
  • Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores arrangementer, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt.

Hvad giver du samtykke til?

Ved tilmelding til et arrangement giver du samtykke til, at dine informationer bliver gemt i Food & Bio Cluster Denmarks kunderegister. Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med de aktiviteter, Enterprise Europe Network udfører for dig som deltager. Såfremt at aktiviteten er udført sammen med andre organisationer, vil deltageroplysninger blive delt for at leve op til eventuelle projektvilkår.

Derudover accepterer du, at Enterprise Europe Network må kontakte dig vedrørende andre relevante, faglige arrangementer og muligheder.

I forbindelse med afholdelse af det pågældende event giver du samtykke til, at du eventuelt vil fremgå af nogle billeder, som Enterprise Europe Network vil anvende i forbindelse med markedsføringen af Enterprise Europe Network, både på vores hjemmeside, i nyhedsbreve og på sociale medier.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger fra dig. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil du ikke kunne deltage i arrangementet.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi opbevarer dine data i Podio. CITRIX, som ejer Podio, har udarbejdet en end user service agreement, som forholder sig til GDPR. Derudover har vi en databehandleraftale med Citrix.

Enterprise Europe Network anvender platformen b2match i forbindelse med tilmelding til events arrangeret igennem netværket. Vi har indhentet databehandleraftale på b2match, som kan hentes her

I forbindelse med tilmelding til events anvender flere partnere også NemTilmeld. Denne service gemmer ikke persondata. Deres personpolitik kan læses her

Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores arrangementer, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt. Vi videresender ikke dine oplysninger til andre, medmindre du er blevet oplyst om dette ved tilmelding.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, vi er forpligtet til det i forbindelse med udførelsen af vores bevillinger således, at vi kan dokumentere vores oplysninger. Derefter vil de blive anonymiseret eller slettet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.