Smutvej til EU-midler

Mere end 49 mio. EU-støttekroner er bevilliget til midtjyske virksomheder via projektet iFacilitator inden for de sidste to år, og langt de fleste virksomheder oplever samtidig en merværdi i form af nye netværks- og forretningsmuligheder i udlandet.

Foto: Europa-Kommissionen

De fleste virksomheder har ofte svært ved at se sig selv som deltagere i tværeuropæiske udviklingsprojekter med muligheder for EU-støttekroner til projektet, men det bunder som regel i, at de ikke er klar over mulighederne, og hvordan de kan realiseres.

Men der er hjælp at hente! Via projektet iFacilitator, som er et samarbejde mellem Central Denmark EU Office, Væksthus Midtjylland, konsulentvirksomheden Innovayt og Enterprise Europe Network, kan virksomheder få hjælp til at identificere mulighederne for at få del i EU-midlerne og realisere potentialet.

Screening af idéer

iFacilitator er sat i verden for at mobilisere flere midtjyske virksomheder til at deltage i EUs støtteprogrammer inden for forskning og innovation, og helt konkret fungerer det således, at virksomheder ved et indledende møde får vurderet, om deres idé har potentiale til at opnå EU støtte. Er det tilfældet, vurderes efterfølgende projektets såkaldte teknologihøjde, valg af støtteprogramm indkredsning af mulige partnere og adgang til konkrete redskaber til at udarbejde en ansøgning til EU om støtte til projektets gennemførelse.

Win-win for danske virksomheder

Erfaringer fra danske virksomheder, der tidligere har deltaget i internationale forsknings- og udviklingsprojekter, siger, at det udvidede netværk og de nye forretningsmuligheder har tilført virksomhederne mindst lige så stor værdi som selve den nye viden, projektet tilførte. Der er altså stor værdi at hente for danske virksomheder ved at skabe og være med i europæiske forsknings- og udviklingsprojekter.

Gode resultater på kort tid

Siden starten af 2009, hvor Central Denmark EU Office tog initiativet til iFacilitator, har det udmøntet sig i mere end 49 mio. kr. i EU støtte til midtjyske virksomheder samt adgang til viden og kontakter i Europa af uvurderlig betydning for virksomhedernes fremtidige udvikling.

- iFacilitator har været og er en ubetinget succes, og grunden til, at projektet lykkes, er, at mange midtjyske virksomheder er innovative og tør satse på deres gode idéer, når lejligheden byder sig. En anden årsag til, at det lykkes, er det gode samarbejde mellem forskellige aktører lokalt og regionalt med henblik på at nå ud til virksomhederne. Enterprise Europe Network spiller en væsentlig rolle, både i identifikation af relevante virksomheder, besøg hos virksomheder og i søgningen af relevante europæiske samarbejdspartnere via netop det store Enterprise Europe Network, udtaler Lars Holte Nielsen, direktør for Central Denmark EU Office.

Fakta Central Denmark EU Office

Central Denmark EU Office er Midtjyllands Bruxelles-kontor og arbejder for at understøtte internationalisering og udbyttet heraf i Midtjylland.

Læs mere her

 

Fakta iFacilitator

iFacilitator er igangsat og primært finansieret af Central Denmark EU Office. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland, Enterprise Europe Network samt en lang række lokale erhvervsråd og forskellige vidensaktører inden for Region Midtjylland. Konsulentvirksomheden Innovayt A/S er engageret af Central Denmark EU Office til gennemførelse af projektet, herunder eventuel hjælp til udformning af konkrete ansøgninger.

iFacilitator har resulteret i en række godkendte EU ansøgninger, og flere er undervejs. Blandt ansøgere og støttemodtagere er både innovative og mere traditionelle produktionsvirksomheder. Det handler således mere om innovationshøjden i projektidéen end om virksomhedens profil. Der er i forbindelse med projektet også assisteret med at søge andre (danske) støttekroner til projekter, hvor disse var mere relevante end EU midler.

iFacilitator fortsætter, og der vil fremadrettet samarbejdes endnu tættere med lokale erhvervsråd, innovationsnetværk og andre vidensaktører om at identificere, besøge og assistere regionale virksomheder til at opnå støttekroner fra EU og etablere varige europæiske samarbejdsrelationer, der både gavner udvikling og bundlinje.

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.